ช่วงเวลาให้อาหารสัตว์น้ำต่างๆ

* อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้อาหารหรือการอธิบาย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพของสัตว์น้ำ
* เวลาเริ่มให้เข้าชมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.