กิจกรรมการวิจัย

สถาบันวิจัยชีววิทยาทางทะเล ศูนย์อิบุริของโอซาก้าไคยูคัง
Osaka Aquarium Biological Researc
Institute of Iburi Center (OBIC)

ตำบลอิบุริ เมืองโทซะชิมิซึ จังหวัดโคชิ เป็นบ้านเกิดของสัตว์น้ำจำนวนมากที่จัดแสดงอยู่ที่ไคยูคัง ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กว้างใหญ่
มีเหล่าสัตว์น้ำจำนวนมากที่มาที่กระแสน้ำคุโระชิโอะของญี่ปุ่น เช่น ปลาขนาดใหญ่ที่โยกย้ายถิ่น รวมถึงปลาฉลามวาฬ

"สถาบันวิจัยชีววิทยาทางทะเล ศูนย์อิบุริของโอซาก้าไคยูคัง" อยู่ในสังกัดของไคยูคัง ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 1997
บริเวณท่าเรือที่หันหน้าสู่ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และได้ติดตั้งตู้ปลาทรงกลมขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เมตร ลึกประมาณ 5 เมตร
ความจุประมาณ 1,600 ตัน) มีอาคารบริหารงานวิจัย รวบรวมสัตว์น้ำที่จะจัดแสดงที่ไคยูคัง ทำการวิจัยสิ่งมีชีวิตทางทะเลพื้นฐานที่
พื้นที่ทะเลโดยรอบแหลมอาชิซุริ และวิจัยระบบนิเวศ

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับชาวประมงท้องถิ่น เก็บรวบรวมสัตว์น้ำที่จำเป็นในการจัดแสดง เลี้ยงในบ่อน้ำภายในท่าเรือและที่ตู้ปลา
ของศูนย์ ทำการให้อาหารและตรวจสุขภาพ
แล้วจึงจะส่งมาที่ไคยูคัง และเปิดตัวที่ตู้ปลาจัดแสดง

นอกจากนี้ยังวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโตและมหาวิทยาลัยโคชิ โดยได้รับความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบทั้งหมดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชาวประมงท้องถิ่น และได้ทำการสำรวจชนิดปลาในพื้นที่ทะเลโดยรอบและสำรวจระบบนิเวศด้วยการดำน้ำ ผลงานในเรื่องนี้
ได้รับการรวบรวมในหนังสือชื่อ "ปลาในกระแสน้ำคุโระชิโอะของอิบุริ“ (เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2001)

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2009 เราได้ติดตั้ง "ตู้ปลาที่สอง" (ยาวประมาณ 19 เมตร × กว้างประมาณ 31 เมตร × ลึกประมาณ 5 เมตร +
ยาวประมาณ 8 เมตร × กว้างประมาณ 8 เมตร × ลึกประมาณ 5 เมตร, มีความจุ 3,300 ตัน) และได้ทำการเลี้ยงปลาขนาดใหญ่
เช่น ปลาฉลามวาฬ เราพยายามให้การฝึกอบรมสำหรับการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ ทำการวิจัยการเพาะพันธุ์และศึกษาระบบนิเวศของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีความลึกลับมาก

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.