ไคยูคังคืออะไร

สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนโลกมีปฏิสัมพันธ์กับโลก และเป็นระบบของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง

หัวข้อหลักของไคยูคังอยู่บนพื้นฐานของ “สมมติฐาน Gaia (Gaia hypothesis)” ที่เสนอโดย James Lovelock (* ) สมมติฐาน Gaia มีแนวคิดที่ว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีปฏิสัมพันธ์กับโลกที่มีการระเบิดของภูเขาไฟ และเป็นระบบของสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง นอกจากนี้เนื่องจากแนวภูเขาไฟที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิก (แนวภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิก) เกือบจะตรงกันกับพื้นที่ที่สิ่งมี ชีวิตอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงเป็นที่มาของแนวคิดแนวภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิก (Ring Of Fire) และระบบของสิ่งมีชีวิตรอบ มหาสมุทรแปซิฟิก (Ring Of Life)

เส้นทางท่องเที่ยวในไคยูคังจะเริ่มที่โซน “ทางผ่านของปลา, Aqua Gate” ที่เป็นตู้ปลารูปอุโมงค์ ต่อด้วยการเริ่มต้นเข้าไป
“ป่าญี่ปุ่น” ที่แสงอาทิตย์กำลังสาดส่อง แล้วไปยังเส้นทางจากพื้นดินถึงก้นทะเลรอบมหาสมุทรแปซิฟิก 2 รอบ
โดยเน้นที่ตู้ปลา “มหาสมุทรแปซิฟิก” ที่บรรจุน้ำ 5400 ตัน ที่มี "ปลาฉลามวาฬ" ซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่ายน้ำอยู่
ไคยูคังไม่ใช่จัดแสดงแต่เพียงปลาเท่านั้น ยังมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลัง รวมถึงพืชพันธุ์ต่างๆ คิดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 30,000 ชีวิต ประมาณ 620 สายพันธุ์ โดยเราได้จำลองธรรมชาติรอบ
มหาสมุทรแปซิฟิก

ไคยูคังต้องการที่จะบอกคนจำนวนมากถึงความงดงามของสิ่งมีชีวิต คุณค่าของชีวิต และความสำคัญของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับชีวิตของสัตว์ป่าที่มีคุณค่านี้ และใช้ความพยายามอย่างมากในงาน
วิจัยและอนุรักษ์ พร้อมกับร่วมมือกับบุคคลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับทะเลและสิ่งมีชีวิต

James Lovelock
เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ท่านคิดค้น “สมมติฐาน Gaia (Gaia hypothesis)” ขณะที่ท่านร่วมเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการสำรวจอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NASA) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร จากนั้นสมมติฐานนี้ก็ได้รับความสนใจไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ท่านเป็นสมาชิกของราชสมาคมแห่งลอนดอน และเป็นนายกสมาคม Marine Biological Association of the United Kingdom

แนวภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิก "Ring Of Fire"
จุดสีแดงที่เชื่อมต่อกันล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกแสดงถึงพื้นที่ที่มีภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว และเรียกว่า “Ring Of Fire (แนวภูเขาไฟรอบมหาสมุทรแปซิฟิก)" เนื่องจากการล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นวงกลม

แนวสิ่งมีชีวิตรอบมหาสมุทรแปซิฟิก "Ring Of Life"
จุดสีเขียวที่เชื่อมต่อกันซ้อนทับอยู่บน Ring Of Fire แสดงถึงความหนาแน่นของการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต สีเขียวสว่างแสดงถึงบริเวณที่มีความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตสูง สีเขียวทึบแสดงถึงบริเวณที่มีความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตต่ำ และเรียกว่า “Ring Of Life (แนวสิ่งมีชีวิตรอบมหาสมุทรแปซิฟิก)"

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.